Quick Scan WBL

Σκοπός

Αυτό το εργαλείο αναπτύχθηκε για να υποστήριξη την βελτίωση των προγραμμάτων Μάθηση βασισμένη στην Εργασία (Work Based learning, WBL) σε συνεργασία με άτομα( πχ το προσωπικό τους εργοδότες και άλλους) που εμπλέκονται σε αυτήν.

Δομή

Αυτό το εργαλείο αποτελείται από δυο στοιχεία.

1ο στοιχείο
Το “Quick Scan WBL” το οποίο θα υποστηρίξει την απογραφή των υφιστάμενων προγραμμάτων WBL στα ινστιτούτα / οργανισμούς ΕΕΚ, τον τρόπο με τον οποίο η Μάθηση βασισμένη στην Εργασία βρίσκεται μέσα στην εκπαίδευσή τους και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τη βασική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. Το Quick Scan WBL αποτελείται από τέσσερις (4) θεματικές ομάδες (Θέματα):

  • Θέμα 1: Όραμα και Πολιτική
  • Θέμα 2: Εσωτερική οργάνωση του WBL
  • Θέμα 3: Εκπαιδευόμενος
  • Θέμα 4: Εργοδότης
Κάθε θέμα χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές τομείς προσοχής (συνολικά 12 τομείς προσοχής).

2ο συστατικό:
Κατευθυντήριες γραμμές(Guidelines), οι οποίες είναι γενικές συμβουλές για τον τρόπο βελτίωσης της ποιότητας σε ορισμένους τομείς. Ορισμένες οδηγίες παρέχουν μια σειρά συμβουλών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων πτυχών, ενώ άλλες οδηγίες είναι πιο λεπτομερείς και επεξεργασμένες.

Πώς να συμπληρώσετε το εργαλείο “Quick Scan WBL”

Παρακαλείσθε να αναφέρετε για κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις εάν αυτό συμβαίνει στο ίδρυμά σας και σε ποιο βαθμό, επιλέγοντας απλά το κατάλληλο κουτί απάντησης κάτω από κάθε δήλωση. Θα λάβετε μια αναφορά ανατροφοδότησης συνοδευόμενη από ένα spidergraph που παρουσιάζει τις βαθμολογίες σε συγκεκριμένους τομείς σε μια κλίμακα αξιολόγησης 4 επιπέδων (4 για Ναι, 3 για Πολύ , 2 για Κάπως, 1 για Όχι ) και τις Κατευθυντήριες Γραμμές(Guidelines). Η συμπλήρωση του Quick Scan WBL θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.“Έχουμε αναπτύξει ένα σαφές όραμα για το WBL και πώς συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και του εκπαιδευόμενου”

⇒ Βλέπουμε το WBL ως μέσο για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
⇒ Βλέπουμε το WBL ως μέσο προσανατολισμού σε θέσεις εργασίας και στις δυνατότητες σταδιοδρομίας
⇒ Βλέπουμε το WBL ως μέσο για την ανάπτυξη μιας «επαγγελματικής ταυτότητας» και γενικών ικανοτήτων για την ιδιότητα του πολίτη, αλλά και για γνωριμία με την κουλτούρα του τομέα και με τι σημαίνει να είσαι υπάλληλος
⇒ Κάνουμε όλες τις τοποθετήσεις εργασίας μας με βάση μια διαδικασία αντιστοίχισης εργασίας με κάθε άτομο.
⇒ Χρησιμοποιούμε το WBL ως μέσο ενημέρωσης για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και για να ενημερώνουμε(update) συνεχώς την εκπαίδευση.
⇒ Όλοι αντιλαμβανόμαστε τα εκπαιδευτικά μας αποτελέσματα ως μια κοινή προσπάθεια της σχολικής και εργασιακής αγοράς (συνδημιουργία, co-makership).
⇒ Συνεργαζόμαστε με εργοδότες που μοιράζονται το όραμά μας.

“Το όραμα και οι στόχοι σχετικά με το WBL εκτίθενται σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο του Ινστιτούτου που περιέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα αφοσιωμένα μέσα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα”

⇒ Έχουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο πολιτικής για το WBL.
⇒ Το σχέδιο πολιτικής του WBL αποτελεί μέρος της γενικής εξέλιξης του Ινστιτούτου μας.
⇒ Έχουμε ορίσει ευθύνες, μέσα και πόρους στο σχέδιο πολιτικής μας.
⇒ Έχουμε επιλέξει δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και του αποτελέσματος.
⇒ Αξιολογούμε σε τακτά διαστήματα και ενημερώνουμε το προσωπικό σχετικά με τις επιπτώσεις της πολιτικής WBL και ενεργούμε αναλόγως.

“Για να δημιουργήσουμε δέσμευση και κατανόηση του προσωπικού στο ινστιτούτο μας σχετικά με το όραμά μας για το WBL, η διεύθυνση προωθεί ενεργά αυτό το όραμα και εμπλέκει το προσωπικό στην περαιτέρω ανάπτυξή του”

⇒ Το προσωπικό μας καταλαβαίνει το ρόλο του WBL για την επίτευξη των στόχων μας.
⇒ Το προσωπικό μας κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο το WBL συμβάλλει στην κατάκτηση των στόχων του προγράμματος, καθώς και σε προσωπικούς (μαθησιακούς) στόχους του μαθητευόμενου.
⇒ Το προσωπικό μας ξέρει πώς να συμβάλλει στους στόχους του WBL και σε αυτούς του εκπαιδευόμενου.
⇒ Διορίσαμε την ευθύνη για την πολιτική του WBL και τους στόχους μας σε έναν από τους διευθυντές.
⇒ Το προσωπικό ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το WBL συνέβαλε στους στόχους του Ινστιτούτου μας.

“Τα καθήκοντα και οι ευθύνες σχετικά με το WBL ανατίθενται στο ικανό προσωπικό για τη διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών κατά τη διάρκεια του WBL και των καλών μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά την περίοδο του περιόδου WBL.”

⇒ Έχουμε καθορίσει σαφείς ρόλους και ευθύνες για τις διάφορες πτυχές και τους στόχους του WBL.
⇒ Για αυτούς τους διαφορετικούς ρόλους και ευθύνες έχουμε ορίσει τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες (επαγγελματικό προφίλ) του προσωπικού
⇒ Σε αυτούς τους ρόλους και ευθύνες διορίζουμε προσωπικό που διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες.
⇒ Διεξάγονται τακτές συνεντεύξεις επίδοσης που αναφέρονται στις συνεισφορές του διορισμένου προσωπικού στους στόχους του WBL.
⇒ Η πολιτική Ανθρωπινού Δυναμικού μας (HR) υποστηρίζει ενεργά τη δια βίου μάθηση του προσωπικού μας.
⇒ Η πολιτική Ανθρωπινού Δυναμικού μας διαθέτει επαρκείς πόρους για να καλύψει των πιθανών αναγκών ανάπτυξης του προσωπικού στον τομέα WBL.

“Μέσα στο ινστιτούτο μας έχουμε καθορίσει κριτήρια καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε την προσφορά του WBL. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους του WBL στο πλαίσιο του προγράμματος, να διασφαλίσουμε τη συνεργασία καθώς και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου

⇒ Τα άτομα επικοινωνίας του WBL του ινστιτούτου μας κατανοούν τις ανάγκες των εργοδοτών και το κόστος του WBL.
⇒ Έχουμε σαφή κριτήρια για την πρόσληψη εργοδοτών για το WBL.
⇒ Έχουμε αρκετούς εργοδότες τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα
⇒ Το ινστιτούτο μας διαθέτει την απαιτούμενη ποικιλία δυνατοτήτων τοποθέτησης σε εργασία σύμφωνα με όλους τους στόχους του WBL
⇒ Όλες οι τοποθετήσεις WBL πληρούν τους απαιτούμενους κανόνες και υποχρεώσεις (σύμβαση, πληρωμή, συνθήκες εργασίας, υγεία και ασφάλεια).
⇒ Όλες οι διευθετήσεις του WBL περιγράφονται καλά και προσδιορίζονται σε τριμερείς συμβάσεις και σε βοηθητικά εγχειρίδια τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εκπαιδευόμενο.
⇒ Για ερωτήσεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση και την υποστήριξη σχετικά με το WBL, έχουμε οργανώσει σαφή και εύκολη πρόσβαση στο σχετικό προσωπικό.
⇒ Σε περίπτωση σύγκρουσης έχουμε ένα πρωτόκολλο για την επίλυση συγκρούσεων.
⇒ Παρακολουθούμε και αξιολογούμε σε τακτά διαστήματα την προσφορά του WBL και ενεργούμε αναλόγως.

“Το ινστιτούτο μας είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι η περίοδος WBL πληροί τους στόχους της εκπαίδευσης καθώς και εκείνους του μαθητευόμενου. Η τοποθέτηση των εκπαιδευομένων είναι επίσης σύμφωνη με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες τόσο του εργοδότη όσο και της εκπαίδευσης”

⇒ Από κάθε θέση του WBL γνωρίζουμε τι είδους μάθηση είναι δυνατή.
⇒ Από κάθε θέση WBL γνωρίζουμε τις ελάχιστες απαιτήσεις εισδοχής
⇒ Για κάθε WBL διαβεβαιώνουμε τη συνδημιουργία (co-makership) , συμφωνώντας σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες του άλλου.
⇒ Η διαδικασία μάθησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται και καθιερώνονται σε διάλογο με τον εργοδότη και τον εκπαιδευόμενο.
⇒ Προσφέρουμε υποστήριξη σε εκπαιδευόμενους που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις.
⇒ Έχουμε ίσες σχετικές εναλλακτικές δυνατότητες τοποθέτησης εργασίας ή υποκατάστατες σε περίπτωση που υπάρξει αναντιστοιχία / κακή εφαρμογή
⇒ Αξιολογούμε όλες τις περιόδους WBL με όλους τους συμμετέχοντες και προσαρμόζουμε ανάλογα την πολιτική WBL, το πρόγραμμα και την υποστήριξή μας.

“Για να επιτύχει ένα καλό ατομικό μαθησιακό αποτέλεσμα του WBL, το ινστιτούτο κάνει τους εκπαιδευόμενους να συνειδητοποιήσουν τις δικές τους αναπτυξιακές ανάγκες και τις διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης WBL. Για να βελτιστοποιήσουμε αυτό, διεγείρουμε τους εκπαιδευόμενους να κάνουν συνειδητές επιλογές στο WBL και ως εκ τούτου αποκτούν γνώση σχετικά με το περιεχόμενο, την συνθήκη, και τις μαθησιακές ευκαιρίες καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο εκπαιδευόμενος. Το ινστιτούτο μας βεβαιώνει ότι ένας εκπαιδευόμενος γίνεται αποδεκτός σε μια συγκεκριμένη θέση του WBL μόνο εάν πληρεί τις απαιτήσεις της.

⇒ Διαβεβαιώνουμε ότι κάθε φοιτητής κατανοεί τι πρέπει να μάθει κατά τη διάρκεια του WBL, πώς αξιολογείται και πώς σχετίζεται με το πρόγραμμα.
⇒ Για να βοηθήσουμε μια καλή αντιστοίχιση WBL, διαμορφώνουμε και υποστηρίζουμε τη διαδικασία προσανατολισμού και προετοιμασίας του εκπαιδευόμενου
⇒ Το προσωπικό του WBL γνωρίζει τα πραγματικά επίπεδα και τις ανάγκες ανάπτυξης κάθε εκπαιδευόμενου.
⇒ Η διαδικασία αντιστοίχισης (matching process) περιλαμβάνει μια αρχική συνέντευξη WBL ή σχετική μορφή αξιολόγησης
⇒ Διαβεβαιώνουμε ότι ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει πώς να προετοιμαστεί για την αρχική συνέντευξη και την προσωπική αντιστοίχιση.
⇒ Διαβεβαιώνουμε για μια προσφορά WBL και υποστήριξη για όλους τους εκπαιδευόμενους μας που ικανοποιούν την απαιτούμενη επαγγελματική τους εξέλιξη καθώς και τις ατομικές ανάγκες κατάρτισης.

“Η αποτελεσματικότητα της μάθησης αυξάνεται με τη δημιουργία συνεργίας της μαθησιακής διαδικασίας μεταξύ της τοποθέτησης και της εκπαίδευσης. Επίσης, για κάθε φοιτητή , καθορίζονται εκ των προτέρων τα μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα αποτελέσματα αυτά καθορίζονται. Οι εργασίες στο χώρο εργασίας δημιουργούνται κατά τρόπο ώστε να πιστώνουν τις διαφορετικές επιλογές μάθησης του χώρου εργασίας καθώς και την επιδιωκόμενη συνέργεια.

⇒ Οι εκπαιδευόμενοι μας κατανοούν πώς οι επαγγελματικές και προσωπικές τους δεξιότητες και ικανότητες θα επωφεληθούν από την περίοδο WBL τους.
⇒ Προσφέρουμε εργασίες WBL που είναι κατάλληλες για μια συγκεκριμένη τοποθέτηση εργασίας και για συγκεκριμένους ατομικούς μαθησιακούς στόχους
⇒ Διαβεβαιώνουμε ότι ο εκπαιδευόμενος κατανοεί πώς ο μέντορας στην εργασία και ο σύμβουλός του σχολείου θα παρακολουθούν και θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη προς τους στόχους μάθησης.
⇒ Γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην τοποθέτηση εργασίας.
⇒ Διαβεβαιώνουμε ότι ο εκπαιδευόμενος κατανοεί πώς η μαθησιακή διαδικασία του θα επωφεληθεί από τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις τόσο του μέντορα στην εργασία όσο και του σύμβουλου του σχολείου.

“Το ινστιτούτο μας γνωρίζει πολύ καλά την αξία των διπλωμάτων μας όπως τα αντιλαμβάνονται στην αγορά εργασίας. Στο όραμά μας, μια θετική αξιολόγηση των στόχων που επιτεύχθηκαν τόσο από τον εκπαιδευόμενο όσο και από τον εργοδότη θα συμβάλουν πολύ σε αυτή την αξία. Επομένως, στην διαδικασία κλεισίματος μιας περιόδου μάθησης WBL υπάρχει τριμερή αξιολόγηση και ανάδραση.

⇒ Όλοι οι σπουδαστές μας γνωρίζουν ποιες είναι οι απαιτήσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας περιόδου WBL και πώς είναι οργανωμένη.
⇒ Μέρος της διαδικασίας κλεισίματος σας είναι ο τριμερής διάλογος μεταξύ εκπαιδευόμενου, μέντορα εργασίας και συμβούλου σχολείου.
⇒ Είμαστε ανοιχτοί και ποτέ δεν εκπλησσόμαστε από την ανατροφοδότηση ενός εκπαιδευτή του χώρου εργασίας όταν αξιολογούμε τους εκπαιδευόμενους μας στο τέλος μιας περιόδου WBL.
⇒ Πάντα συλλέγουμε ανατροφοδότηση από όλους τους εκπαιδευόμενους μας σχετικά με τον οργανισμό, τη διαδικασία, τους στόχους και τα αποτελέσματα της περιόδου WBL τους, καθώς και σχετικά με την επιδιωκόμενη συνεργασία μας.
⇒ Γνωρίζουμε εάν και γιατί οι εργοδότες θέλουν να προσλάβουν τους εκπαιδευόμενους μας (ή δεν θέλουν να τους προσλάβουν).

“Για να επιτευχθεί ένα καλό μαθησιακό αποτέλεσμα του WBL απαιτείται μια βαθιά κατανόηση των ευκαιριών μάθησης στο χώρο εργασίας καθώς και του ελάχιστου επιπέδου δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται σε αυτό το χώρο εργασίας. Το ινστιτούτο μας φροντίζει για προσεκτική αντιστοίχιση, ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη καλών αποτελεσμάτων μέσω της διαδικασίας συνεργασίας του WBL

⇒ Γνωρίζουμε την εταιρεία για να βεβαιωθούμε ότι οι σωστές συνθήκες μάθησης είναι πράγματι διαθέσιμες.
⇒ Γνωρίζουμε την εταιρεία για να διασφαλίσουμε ότι οι σωστές επιλογές μάθησης είναι πράγματι διαθέσιμες και εφαρμοσμένες.
⇒ Πριν από οποιαδήποτε περίοδο WBL, ενημερώνουμε τον μέντορα της εργασίας για τους ατομικούς στόχους μάθησης.
⇒ Πριν από οποιαδήποτε περίοδο του WBL, ο πιθανός εκπαιδευόμενος και ο πιθανός εργοδότης γνωρίζονται μεταξύ τους για να για να διασφαλιστεί η κατάλληλη αντιστοίχιση
⇒ Προσαρμόζουμε τις τριμερείς μας συμφωνίες με τις λεπτομέρειες και τους στόχους κάθε τοποθετήσεως εργασίας που έχουμε στη διάθεσή μας.
⇒ Πριν από την έναρξη της περιόδου WBL ελέγχεται κατά πόσον πληρούνται οι σχετικοί κανόνες και κανονισμοί σχετικά με το WBL (συνθήκες εργασίας, πληρωμές, συνθήκες υγείας και ασφάλειας).

“Για να προσφέρεται αποτελεσματική μάθηση WBL ως διαδικασία συνεργασίας, ο εργοδότης παρέχει ικανό προσωπικό για να καθοδηγεί, να υποστηρίζει και να ελέγχει τη μαθησιακή διαδικασία του εκπαιδευόμενου. Το προσωπικό κατανοεί πώς τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους ευθυγραμμίζονται με εκείνα του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

⇒ Ο μέντορας στην εργασία χρησιμοποιεί τις συνθήκες και τις συνθήκες εργασίας για να δημιουργήσει μια ποικιλία σχετικών μαθησιακών εμπειριών
⇒ Ο μέντορας στην εργασία φροντίζει για την εισαγωγή του εκπαιδευόμενου
⇒ Ο μέντορας στην εργασία κατανοεί πώς αξιολογείται το ατομικό μαθησιακό αποτέλεσμα από το ινστιτούτο μας και γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
⇒ Ο μέντορας στην εργασία κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες εργασίες του WBL ταιριάζουν με τους μαθησιακούς στόχους καθώς και με τις συνθήκες του χώρου εργασίας.
⇒ Ο μέντορας στην εργασία διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για να βοηθήσει τη μάθηση των εκπαιδευόμενων μας.
⇒ Ο μέντορας στην εργασία κάνει αναφορά, σε συμφωνημένα χρονικά διαστήματα, για την πρόοδο του εκπαιδευόμενου

“Το ινστιτούτο μας γνωρίζει την απαιτούμενη επένδυση των εργοδοτών στην επαγγελματική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων μας. Για να διευκολύνουμε και να βελτιστοποιήσουμε τις προσπάθειές τους, φροντίζουμε για τη διαφάνεια του WBL και προσφέρουμε υποστήριξη.”

⇒ Σε περίπτωση σοβαρής ενόχλησης στην μαθησιακή διαδικασία, ο εκπαιδευτής του χώρου εργασίας επικοινωνεί με το ινστιτούτο εγκαίρως.
⇒ Ελέγχουμε κατά πόσο κατανοούνται οι διάφοροι ρόλοι και ευθύνες.
⇒ Προσφέρουμε έναν σαφή και εύκολο τρόπο πρόσβασης στην επαφή σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τις τρέχουσες ευκαιρίες τοποθέτησης WBL.
⇒ Προσφέρουμε εκπαίδευση και υποστήριξη στους εκπαιδευτές του χώρου εργασίας σχετικά με την ιδέα του WBL και τη διδακτική προσέγγιση.
⇒ Αξιολογούμε την τοποθέτηση του WBL (περιεχόμενο, αντιστοίχιση και αποτέλεσμα ) με τον εκπαιδευτή του χώρου εργασίας και προσαρμόζουμε ανάλογα.
⇒ Ελέγχουμε σε τακτά διαστήματα αν ο εργοδότης και το ινστιτούτο εξακολουθούν να έχουν παρόμοια άποψη για το WBL.Πρόοδος τεστ - Έχετε απαντήσει 0 από 73 ερωτήσεις
0%

Please publish modules in offcanvas position.