Το θέμα της ποιότητας και της διασφάλισης της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί ένα από τους κύριους τομείς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ έχουν διατεθεί πολλοί πόροι για την ενίσχυση της ποιότητας στην ΕΕΚ.

Παρά τις όποιες προσπάθειες, η εμπειρία δείχνει ότι είναι δύσκολο για τα κέντρα ΕΕΚ να μετατρέψουν τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης σε πρακτικές λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας. Οι διαθέσιμες οδηγίες και τα αντίστοιχα εργαλεία για τη διασφάλιση της ποιότητα (ΔΠ) βασίζονται σε ένα αρκετά παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο επικεντρώνεται περισσότερο στην "αξιολόγηση" παρά στην εμπλοκή του διδακτικού προσωπικού στην ενσωμάτωση των ιδεών στην πράξη. Διαθέσιμη έρευνα (CEDEFOP) δείχνει ότι ένα από τα κύρια εμπόδια είναι η αντίληψη όσον αφορά στις πρακτικές βελτίωσης όχι μόνο από πλευράς ηγεσίας ενός οργανισμού αλλά και πλευράς διδακτικού προσωπικού.

Σε αυτό ακριβώς στοχεύει το έργο στην “Προώθηση της φιλοσοφίας της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση”!

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ηγεσία των κέντρων ΕΕΚ να εφαρμόζουν ποιοτικούς δείκτες διασφάλισης ποιότητας και να προτρέπουν το διδακτικό προσωπικό να εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα προάγουν την εμπλοκή και θα παρέχουν τα κίνητρα στο διδακτικό προσωπικό όσον αφορά στις πρωτοβουλίες ποιότητας στις 4 διαφορετικές φάσεις του κύκλου ποιότητας (σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση). Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αναπτυχθούν με βάση τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) σε μια διαδραστική μορφή σε πέντε διαφορετικές γλώσσες. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα συμπληρωθούν με βέλτιστες πρακτικές, καθώς επίσης πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα.

Ο αντίκτυπος του έργου θα είναι:
  • η ενδυνάμωση του διδακτικού προσωπικού σε θέματα ποιοτικών πρωτοβουλιών σε οργανισμούς ΕΕΚ
  • να βοηθήσει τους οργανισμούς ΕΕΚ να ξεπεράσουν τα σημερινά εμπόδια στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των πρωτοβουλιών διασφάλισης ποιότητας στις διαδικασίες αναθεώρησης και βελτίωσής τους
  • η διευκόλυνση του έργου του EQAVET σχετικά με την παρακολούθηση των επιπτώσεων των μοντέλων και των δεικτών ποιότητας σε οργανισμούς ΕΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακούγεται οικείο;

Στο παρελθόν έγιναν πολλές προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ποιότητα στην ΕΕΚ. Η καινοτόμος φύση του έργου QC-VET είναι η σύσταση κατευθυντηρίων γραμμών σύμφωνα με τον κύκλο ποιότητας EQAVET (Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση και Αναθεώρηση) που συμπληρώνεται με βέλτιστες πρακτικές και έντυπα ελέγxου (checklist). Αυτό θα:
  • Διευκολύνει την περαιτέρω κινητοποίηση και εμπλοκή του διδακτικού προσωπικού στις ποιοτικές πρωτοβουλίες.
  • Βοηθήσει στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αναθεώρηση και το σχεδιασμό για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων ΕΕΚ.
  • Προωθήσει ένα κοινό όραμα για την εκπαίδευση στην ΕΕΚ και την αντίληψη της ποιότητας στα ινστιτούτα ΕΕΚ.
  • Προωθήσει το EQAVET ως μια κοινή πανευρωπαϊκή πλατφόρμα διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα βασίζονται στον κύκλο ποιότητας, τους δείκτες και τους περιγραφείς του EQAVET.

Please publish modules in offcanvas position.