Quick Scan WBL

Syfte

Det här verktyget togs fram för att stötta förbättring av APL-program i samarbete med involverade personer (t.ex. personal, arbetsgivare etc.)

Struktur

Verktyget består av två komponenter.

Komponent 1:
En ““Quick Scan APL”” som stöttar i att göra en inventering av befintliga APL-program i VET-institut/organisationer, hur APL är placerat i deras utbildning och hur tillämpade procedurer tar hänsyn till engagemanget hos viktiga intressenter.Quick Scan APL består av fyra (4) tematiska grupper (Teman):

  • Tema 1: Vision och policy
  • Tema 2: Intern organisation för APL
  • Tema 3: Studerande
  • Tema 4: Arbetsgivare
Varje tema är uppdelat i tre olika uppmärksamhetsområden (totalt 12 st.).

Komponent 2:
Riktlinjerna, som är allmänna råd om hur man kan förbättra kvaliteten på speciella områden. Vissa riktlinjer ger en uppsättning råd om hur man kan hantera särskilda aspekter medan andra är mer detaljerade och utarbetade.

Hur du fyller i verktyget “Quick Scan APL”

Indikera för varje påstående huruvida det här är fallet i ditt institut och i vilken utsträckning genom att kryssa i lämplig svarsruta under varje påstående. Få återkopplingsrapport med ett spindelnätsdiagram som representerar poängen för specifika områden på en fyrgradig utvärderingsskala (4 för Håller helt med, 3 för Håller huvudsakligen med, 2 för Håller med någorlunda, 1 för Håller inte med) och riktlinjerna. Att slutföra verktyget Quick Scan APL tar ungefär 15 minuter.“Vi har utvecklat en tydlig vision för APL och hur det bidrar till målen för våra utbildningsprogram och för de individuella studerande.”

⇒ Vi ser APL som ett sätt att förvärva yrkesfärdigheter och -kompetenser.
⇒ Vi ser APL som ett sätt att inrikta sig på jobb- och karriärmöjligheter.
⇒ Vi ser APL som ett sätt att utveckla en “yrkesidentitet” och allmänna kompetenser för medborgarskap men även som ett sätt att uppleva sektorns kultur och vad det betyder att vara anställd.
⇒ Vi erbjuder alla våra arbetsplaceringar med grund i en individuell matchningsprocess.
⇒ Vi använder APL som ett sätt att bli informerad om utveckling på arbetsmarknaden och som ett sätt att hålla utbildningen uppdaterad.
⇒ Vi uppfattar våra utbildningsresultat som en gemensam insats av skolan och arbetsmarknaden (medarbetarskap).
⇒ Vi arbetar tillsammans med arbetsgivare som delar vår vision.

“Visionen och målen för APL sätts upp i en långsiktig plan i institutet som innehåller information om aktiviteter och medel som är avsedda för detta, samt hur effekten övervakas och utvärderas.”

⇒ Vi har en långsiktig policyplan för APL.
⇒ Vår APL-plan är en del av vårt instituts generella utveckling.
⇒ Vi har utsedda ansvarsområden, medel och resurser för vår policyplan.
⇒ Vi har utvalda indikatorer för att övervaka framsteg och effekt.
⇒ Vi utvärderar och informerar regelbundet personalen om vår APL-policy och agerar därefter.

“För att skapa engagemang och förståelse hos personalen i vårt institut om vår vision om APL främjar ledningen aktivt den här visionen och involverar personalen i dess vidareutveckling.”

⇒ Vår personal förstår APL:s roll i att uppnå våra mål.
⇒ Vår personal förstår hur APL bidrar till att bemästra läroplansmål samt personliga (inlärnings-)mål hos den individuella studenten.
⇒ Vår personal vet hur den ska bidra till målen för APL och för den studerande.
⇒ Vi har utsett en av cheferna som ansvarig för vår APL-policy och mål.
⇒ Personalen informeras regelbundet om hur APL har bidragit till vårt instituts mål.

“Uppgifter och ansvarsområden för APL tilldelas kompetent personal för att säkerställa optimala förhållanden under APL och goda inlärningsresultat under APL-perioden.”

⇒ Vi har definierat tydliga mål och ansvarsområden för de olika aspekterna och målen för APL.
⇒ För dessa olika roller och ansvarsområden har vi definierat personalens erfordrade färdigheter och kompetenser (yrkesprofil).
⇒ Vi utser personal som besitter erfordrade färdigheter och kompetenser till dessa roller och ansvarsområden.
⇒ Vi håller regelbundet utvecklingssamtal som tar upp den utsedda personalens insatser för målen för APL.
⇒ Vår HR-policy stöttar aktivt livslångt lärande för vår personal.
⇒ Vår HR-policy har tillräckliga resurser för att uppfylla potentiella behov för personalutveckling på området APL.

“I vårt institut har vi definierat kriterier samt hur vi organiserar våra APL-erbjudanden. På det sättet kan vi nå alla mål för APL inom läroplanen, säkerställa medarbetarskap samt uppfylla den individuella studerandens behov.

⇒ APL-kontaktpersoner från vårt institut förstår arbetsgivarnas behov och kostnaderna för APL.
⇒ Vi har tydliga kriterier för arbetsgivarrekrytering för APL.
⇒ Vi har tillräckligt många arbetsgivare på både kort och lång sikt.
⇒ Vårt institut har det erfordrade utbudet av möjligheter för APL som är förenliga med alla våra APL-mål.
⇒ Alla våra APL-placeringar uppfyller de erfordrade reglerna och förpliktelserna (kontrakt, avlöning, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet).
⇒ Alla APL-arrangemang är väl beskrivna och specificerade i trepartsavtal och stödhandböcker för både arbetsgivare och studerande.
⇒ För frågor om erbjudande, krav och stöd för APL har vi anordnat tydlig och lättillgänglig berörd personal.
⇒ I fall med konflikt har vi regler för konfliktlösning.
⇒ Vi övervakar och utvärderar regelbundet vårt APL-erbjudande och agerar därefter.

“Vårt institut kan säkerställa att APL-perioden uppfyller målen för utbildning samt målen för den enskilde studerande. Placering av de studerande är också förenligt med krav och möjligheter för både arbetsgivare och utbildning.”

⇒ För varje APL-plats vet vi vilken typ av lärande som är möjligt.
⇒ För varje APL-plats känner vi till minimikraven för inträde.
⇒ För varje APL säkerställer vi medarbetarskap genom att komma överens om varandras roller och ansvarsområden.
⇒ Inlärningsprocessen och -resultaten utvärderas och fastställs i dialog med arbetsgivare och studerande.
⇒ Vi erbjuder stöd till studerande som ännu inte uppfyller minimikraven.
⇒ Vi har motsvarande relevanta arbetsplaceringsmöjligheter eller ersättningsplatser i fall det uppstår felmatchning/fel i ansökan.
⇒ Vi utvärderar alla APL-perioder med alla deltagare och anpassar vår APL-policy, läroplan och stöd därefter.

“För att uppnå goda individuella inlärningsresultat för APL gör institutet de studerande medvetna om deras egna utvecklingsbehov och de olika inlärningsmöjligheterna för APL. För att optimera detta stimulerar vi de studerande att göra medvetna val för APL och därmed själva förvärva kunskap om kontext, villkor och inlärningsmöjligheter samt minimikraven som de studerande måste uppfylla. Vårt institut säkerställer att de studerande antas till en specifik APL-plats endast om kraven matchar.

⇒ Vi säkerställer att varje individuell studerande förstår vad som behöver göras under APL, hur det bedöms och hur det berör läroplanen.
⇒ För att möjliggöra en god APL-matchning strukturerar vi och stöttar de studerandes orienterings- och förberedelseprocess.
⇒ APL-personalen känner till varje individuell studerandes faktiska nivå och utvecklingsbehov
⇒ Vår matchningsprocess inkluderar en första APL-intervju eller relaterad typ av bedömning.
⇒ Vi säkerställer att den studerande vet hur denne ska förbereda sig för den första intervjun och personliga matchningen.
⇒ Vi säkerställer att alla våra studerande får APL-erbjudande och stöd som uppfyller deras erfordrade yrkesutveckling samt deras individuella utbildningsbehov.

“Effektiviteten i lärandet ökar genom att skapa synergi för inlärningsprocessen mellan arbetsplacering och utbildning. Varje students inlärningsresultat specificeras också på förhand, liksom hur dessa resultat fastställs. Arbetsplatsuppgifterna är konstruerade på ett sådant sätt att de respekterar arbetsplatsens olika inlärningsalternativ samt den tilltänkta synergin.

⇒ Våra studerande förstår hur deras yrkesmässiga och personliga färdigheter och kompetenser kommer att gynnas av deras APL-period.
⇒ Vi erbjuder APL-uppdrag som passar en särskild arbetsplacering och särskilda individuella inlärningsmål på arbetsplaceringen.
⇒ Vi säkerställer att den studerande förstår hur mentorn på arbetet och skolans handledare kommer att övervaka och stötta utveckling mot inlärningsmålen.
⇒ Vi vet vad som pågår på arbetsplaceringen.
⇒ Vi säkerställer att den studerande förstår hur dennes inlärningsprocess kommer att gynnas från input och bedömning både av mentorn på arbetet och skolans handledare.

“Vårt institut är väl medvetet om det värde våra examensbevis har på arbetsmarknaden. I vår vision bidrar en positiv utvärdering av de mål som uppnåtts både av studerande och arbetsgivare stort till det värdet. Därför anordnar vårt avslutsförfarande för en APL-period en trepartsutvärdering och återkoppling.

⇒ Alla våra studerande vet vilka kraven är för att avsluta en APL-period på ett lyckat sätt och hur det organiseras.
⇒ En del av vårt avslutsförfarande är en trepartsdialog mellan den studerande, mentorn på arbetet och skolans handledare.
⇒ Vi är öppna för och förvånas aldrig av återkoppling från en arbetsplatsutbildare när vi utvärderar våra studerande i slutet av en APL-period.
⇒ Vi samlar alltid in återkoppling från alla studerande om organisation, process, mål och resultat av deras APL-period samt vårt planerade medarbetarskap.
⇒ Vi vet huruvida och varför arbetsgivarna vill rekrytera våra studerande (eller varför inte).

“För att uppnå ett gott inlärningsresultat av APL krävs en noggrann förståelse för inlärningsmöjligheterna på arbetsplatsen samt miniminivån för färdigheter och kompetenser som behövs på den här arbetsplatsen. Vårt institut anordnar en noggrann matchning för att bidra till goda resultat genom processen medarbetarskap för APL."

⇒ Vi har information om företaget för att säkerställa att rätt inlärningsvillkor verkligen är befintliga.
⇒ VI har information om företaget för att säkerställa att rätt inlärningsvillkor verkligen är befintliga och tillämpas.
⇒ Före alla APL-perioder informerar vi mentorn på arbetet om de individuella inlärningsmålen.
⇒ Före alla APL-perioder introduceras den individuella studerande och den potentiella arbetsgivaren för varandra för att säkerställa en korrekt matchning.
⇒ Vi skräddarsyr våra trepartsavtal för varje arbetsplacerings kriterier och mål.
⇒ Innan APL-perioden börjar kontrollerar vi huruvida relevanta regler och föreskrifter för APL uppfylls (arbetsvillkor, avlöning, hälso- och säkerhetsvillkor).

“För att erbjuda effektivt APL-lärande som en medarbetarskapsprocess tillhandahåller arbetsgivaren kompetent personal som ska vägleda, stötta och kontrollera den studerandes inlärningsprocess. Personalen förstår hur deras uppgifter och ansvarsområden är förenliga med utbildningsinstitutets dito."

⇒ Mentorn på arbetet använder sig av de förutsättningar och villkor på arbetet som finns för att skapa en rad olika relevanta inlärningsupplevelser.
⇒ Mentorn på arbetet anordnar en introduktion för den studerande.
⇒ Mentorn på arbetet förstår hur det individuella inlärningsresultatet bedöms av vårt institut och varför det görs på det sättet.
⇒ Mentorn på arbetet förstår hur specifika APL-uppgifter matchar inlärningsmålen samt arbetsplatsens förhållanden.
⇒ Mentorn på arbetet besitter de erfordrade färdigheterna och kompetenserna för att främja inlärning för våra studerande.
⇒ Mentorn på arbetet rapporterar i överenskomna intervall om inlärningsframstegen.
⇒ Ifall det blir stora störningar i inlärningen kontaktar arbetsplatsutbildaren vårt institut i tid.

“Vårt institut är medvetet om arbetsgivarnas erfordrade investering i yrkesutbildning för våra studerande. För att främja och optimera deras insatser anordnar vi öppenhet i APL och erbjuder stöd.”

⇒ Vi kontrollerar huruvida de olika rollerna och ansvarsområdena förstås.
⇒ Vi erbjuder ett tydligt och enkelt sätt att ta kontakt om frågor dyker upp om de aktuella möjligheterna för APL-placering.
⇒ Vi erbjuder utbildning och stöd för arbetsplatsutbildare om vårt APL-koncept och didaktiska metod.
⇒ Vi utvärderar APL-placeringen (innehåll, matchning och resultat) med arbetsplatsutbildaren och anpassar oss därefter.
⇒ Vi kontrollerar regelbundet huruvida arbetsgivare och institut fortfarande har en liknande syn på APL.Testframsteg - Du har besvarat0 av 73 frågor
0%

Please publish modules in offcanvas position.