Σκοποί και στόχοι

Η σημασία της ποιότητας στην ΕΕΚ έχει επισημανθεί από την ΕΕ σε πολλές διακηρύξεις, όπως η Διακήρυξη του Burges (2010). Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη ενός Κοινού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας (CQAF) και στη συνέχεια του Προτύπου Ευρωπαϊκής Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET). Επίσης, έχει δημιουργηθεί ένα θεματικό δίκτυο (QALLL) με στόχο τη βελτίωση των προτύπων της ΕΕΚ.

Το Folkuniversitetet, ο συντονιστής εταίρος του έργου, εκπροσωπούσε τη Σουηδία στο δίκτυο QALLL. Μαζί με άλλους εταίρους, ξεκίνησαν και ανέπτυξαν τρία έργα σχετικά με το CQAF. Το κύριο συμπέρασμα από αυτά τα έργα ήταν το ίδιο: Γιατί όλα αυτά τα έργα διασφάλισης ποιότητας δυσκολεύονται να ενσωματωθούν και να χρησιμοποιηθούν από περισσότερους παρόχους ΕΕΚ;

Η ανάλυση (κατά τη διάρκεια 2014-15) αυτών των έργων έδωσε την ίδια απάντηση που δόθηκε από την έρευνα: η ποιότητα είναι διαφορετικό πράγμα για κάθε κατηγορία προσωπικού των ινστιτούτων ΕΕΚ.

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση ήταν η κύρια ιδέα για το σχεδιασμό του έργου QC-VET.

Ως εκ τούτου, ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη διευκόλυνση και τη διασφάλιση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές σύμφωνα με τον κύκλο ποιότητας του EQAVET, πως να:

  • δημιουργήσεις γνώση αναφορικά με την ιδεολογία της διασφάλισης ποιότητας και των οφελών της
  • εμπλέξεις το προσωπικό στην επιλογή του μοντέλου διασφάλισης ποιότητας
  • προγραμματίσεις τη διαδικασία αξιολόγησης της διασφάλισης ποιότητας με το διδακτικό προσωπικό
  • επανεξετάσεις και σχεδιάσεις τη βελτίωση των δραστηριοτήτων ΕΕΚ
  • προάγεις ένα κοινό όραμα για την εκπαίδευση στην ΕΕΚ

Please publish modules in offcanvas position.