Quick Scan WBL

Doel

Dit instrument is ontwikkeld om alle betrokkenen (staf, werkgevers, etc.) te ondersteunen bij het verbeteren van het praktijkleren.

Structuur

Het instrument bestaat uit twee onderdelen.

1ste onderdeel:
Een “Quick Scan” die inventariseert op welke wijze het praktijkleren is geïntegreerd in een onderwijsprogramma en hoe de inrichting en uitvoering ervan plaats vindt in samenwerking met alle betrokkenen. De Quick Scan behandelt 4 onderwerpen (thema’s):

  • Thema 1: Visie en beleid
  • Thema 2: Interne organisatie
  • Thema 3: Student
  • Thema 4: Werkgever
Elk thema is onderverdeeld in een drie verschillende aandachtsgebieden (12 in totaal).

2de onderdeel:
Aanbevelingen, algemene aanbevelingen die richting geven aan mogelijke verbeteracties binnen een bepaald aandachtsgebied.

Hoe wordt de Quick Scan ingevuld

Geef voor elk van de gepresenteerde stellingen aan of deze van toepassing zijn en in elke mate. Vink daarvoor het bijhorende hokje aan. De uitslag wordt aangeboden in de vorm van een spinnenwebdiagram met bijhorende aanbevelingen. De scores voor elk aandachtsgebied worden weergegeven in een 4-puntsschaal (4 = volledig; 3 = grotendeels; 2 = enigszins; 1 = niet).In invullen van de scan duurt ongeveer 15 minuten.“Binnen onze school hebben we een duidelijke visie op PRAKTIJKLEREN en hoe dit bijdraagt aan de doelstellingen van onze onderwijsprogramma’s en de individuele leerling.”

⇒ Wij beschouwen praktijkleren als een middel om professionele vaardigheden en competenties te verwerven.
⇒ Wij zien praktijkleren als een middel voor oriëntatie op beroepen en carrière mogelijkheden
⇒ Wij zien praktijkleren als een middel om een professionele identiteit en algemene competenties voor burgerschap te ontwikkelen. En ook om de cultuur van de sector en hoe het is om werknemer te zijn te ervaren
⇒ Wij bieden al onze stage aan op basis van een individuele match.
⇒ We gebruiken praktijkleren als een middel om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en om ons onderwijsaanbod up-to-date te houden
⇒ We beschouwen onze studie resultaten als een gezamenlijke inspanning van de school en de arbeidsmarkt (co-makership).
⇒ Wij werken samen met werkgevers die onze visie delen

“De visie en doelstellingen betreffende praktijkleren zijn opgenomen in een lange termijn plan van onze school en bevat informatie over activiteiten en bijbehorende middelen. En het beschrijft de wijze waarop effecten worden gemonitord en geëvalueerd.”

⇒ Wij hebben een lange termijn beleidsplan betreffende praktijkleren
⇒ Ons beleidsplan praktijkleren is onderdeel van de algemene ontwikkeling van onze school.
⇒ Wij hebben verantwoordelijkheden en middelen vastgesteld in ons beleidsplan.
⇒ Wij hebben indicatoren vastgesteld om vooruitgang en effect te meten
⇒ Wij evalueren de effecten van ons beleid praktijkleren periodiek, informeren de staf over de uitkomsten en veranderen beleid indien daar aanleiding toe is

“Om de staf van onze school te betrekken bij onze visie op praktijkleren draagt het management deze visie actief uit en betrekt het de staf bij de verdere ontwikkeling van dit beleid”

⇒ Onze stafleden begrijpen de rol van het praktijkleren voor het bereiken van onze doelstellingen.
⇒ Onze staf begrijpt hoe het praktijkleren helpt bij het zich meester maken van de curriculum doelstellingen alsook persoonlijke leerdoelen van de individuele leerling.
⇒ Onze stafleden weten hoe zij kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen van praktijkleren en de doelen van de leerlingen.
⇒ De verantwoordelijkheid voor ons beleid praktijkleren en de bijbehorende doelstellingen ligt bij 1 van onze managers.
⇒ De staf wordt periodiek geïnformeerd over de bijdrage van het praktijkleren aan de doelstellingen van ons instituut.

“Binnen onze school zijn voor de verschillende taken en verantwoordelijkheden van het praktijkleren bekwame stafmedewerkers benoemd om goede leeropbrengsten van het praktijkleren te garanderen”

⇒ Wij hebben de rollen en verantwoordelijkheden voor de verschillende aspecten en doelen van het praktijkleren goed gedefinieerd
⇒ Voor deze verschillende rollen en verantwoordelijkheden hebben we de benodigde vaardigheden en competenties (professioneel profiel) van de stafleden benoemd.
⇒ Voor deze verschillende rollen en verantwoordelijkheden hebben we stafmedewerkers benoemd die deze vaardigheden en competenties bezitten.
⇒ Periodiek vinden er beoordelingsgesprekken plaats met stafleden over hun bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van het praktijkleren.
⇒ Ons Human Resource Beleid ondersteunt actief levenslang leren van stafleden.
⇒ Ons Human Resource beleid is voldoende toegerust om te voorzien in potentieel benodigde ontwikkeling bij de staf op het terrein van praktijkleren.

“Op onze school hebben wij criteria vastgesteld en ook hoe wij ons aanbod praktijkleren organiseren om te voldoen aan alle doelen van het praktijkleren binnen ons curriculum. Dit om te zorgen voor co-makerschip en ook om in de behoeften van individuele leerlingen te voorzien.

⇒ Contactpersonen praktijkleren van onze school begrijpen de behoeften van de werkgevers en de kosten van praktijkleren.
⇒ Wij hebben duidelijke criteria voor de werving van werkgevers voor praktijkleren.
⇒ Wij hebben voldoende werkgevers, zowel op de korte als de lange termijn
⇒ Onze school heeft de vereiste variëteit van werk plaatsen in overeenstemming met al onze praktijkleerdoelen
⇒ Al onze praktijkleerplekken voldoen aan de wettelijke vereisten (contract, betaling, arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid).
⇒ Al onze praktijkleerovereenkomsten zijn goed omschreven en gespecificeerd in een contract tussen drie partijen met bijbehorende handboeken voor zowel de werkgever als de leerling.
⇒ Voor vragen over de vraag, het aanbod en de ondersteuning van het praktijkleren hebben wij een duidelijke en eenvoudige toegang tot de betreffende stafleden georganiseerd.
⇒ In geval van conflicten hebben wij een protocol over het oplossen van conflicten.
⇒ Wij monitoren ons aanbod praktijkleren en evalueren dat periodiek en voeren, indien gewenst, aanpassingen door.

“Onze school is in staat om er voor te zorgen dat praktijkleerperiode voldoet aan de doelstellingen van het onderwijs en ook aan de doelen van de individuele leerling. De plaatsing van leerlingen is overeenkomstig met de vereisten en mogelijkheden van zowel werkgevers en van het onderwijs”

⇒ Van elke praktijkleerplek weten we wat daar geleerd kan worden
⇒ Van elke praktijkleerplek weten we wat de minimale entree vereisten zijn
⇒ Voor elke stageplek zorgen wij voor co-makerschip door ieders rol en verantwoordelijkheid goed met elkaar af te spreken
⇒ Leerprocessen en leeropbrengsten worden geëvalueerd en opgezet in dialoog met de werkgever en de leerling.
⇒ Wij bieden ondersteuning aan leerlingen die nog aan de minimale vereisten voldoen
⇒ We hebben vervangende, gelijkwaardige werkplekken in het geval er sprake is van een mislukte match
⇒ Wij evalueren alle praktijkleerperiodes met alle participanten en passen ons beleid, ons curriculum en onze ondersteuning desgewenst aan.

“Om goede individuele leeruitkomsten van het praktijkleren te bereiken maakt onze school de leerlingen bewust van hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden en van de verschillende stage Om dit te optimaliseren stimuleren wij leerlingen om bewuste keuzes te maken in het kiezen van een stageplek en daarom kennis op te doen over context, omstandigheden, leermogelijkheden en ook over de minimale instroomvereisten. Onze school zorgt ervoor dat een leerling enkel en alleen terecht zal komen op een voor hem/haar geschikte stageplaats

⇒ We zorgen er voor dat iedere leerling begrijpt wat er tijdens de stageperiode geleerd moet worden, hoe er zal worden geëvalueerd en hoe de stageperiode past binnen het curriculum.
⇒ Om een goede matching praktijkleren te bereiken hebben wij voor de leerlingen de oriëntatie en voorbereiding goed georganiseerd
⇒ De staf praktijkleren is op de hoogte van het niveau en de ontwikkelingsbehoeften van ieder individuele leerling.
⇒ Onze matchingproces kent een initieel interview bij de start van het praktijkleren of een gerelateerde vorm van waardering
⇒ We zorgen ervoor dat de leerling weet hoe zich voor te bereiden op het start interview en de persoonlijke matching.
⇒ We zorgen voor een aanbod van stageplaatsen voor al onze leerlingen dat voldoet aan vereiste professionele ontwikkeling en aan hun individuele scholingsbehoefte

“De effectiviteit van het leren neemt toe door synergie van het leerproces tussen de stage en het onderwijs. Voor iedere leerling worden de leeropbrengsten vooraf gespecificeerd. Ook de weg hoe deze leeropbrengsten te bereiken zal worden vastgelegd. Stage opdrachten zijn zodanig geformuleerd dat zij bijdragen aan de verschillende leer opties van zowel de werkplaats als van de bedoelde synergie

⇒ Onze leerlingen begrijpen hoe hun professionele en persoonlijke vaardigheden en competenties zullen toenemen door hun stage
⇒ We bieden praktijkleerplekken die geschikt zijn voor bijzondere plaatsingen en voor individuele praktijkleerwerkplek leerdoelen
⇒ Wij zorgen er voor dat de leerling begrijpt hoe de werkplaatsbegeleider en de stagebegeleider hem monitoren en het behalen van zijn leerdoelen zullen ondersteunen.
⇒ Wij weten hoe het de leerling vergaat op de werkplek
⇒ Wij zorgen er voor dat de leerling begrijpt hoe zijn/haar leerproces verbetert door de bijdragen en opdrachten van de werkplekbegeleider en stagebegeleider

“Onze school is zich zeer bewust van de waarde van onze diploma’s op de arbeidsmarkt. In onze visie levert een positieve evaluatie van de door de leerling en de werkgever bereikte doelen een grote bijdrage aan de waarde van het diploma. Daarom is er bij de afronding van de stageperiode voorzien in een evaluatie en feedback met de drie betrokken partijen

⇒ Al onze studenten weten wat de vereisten zijn om de stageperiode succesvol af te sluiten en hoe ze dit moeten organiseren
⇒ Onderdeel van de afsluiting is een gesprek tussen leerling, stagebegeleider en werkgever.
⇒ Wij staan open voor de feedback van een werkplaatsbegeleider als wij onze leerlingen evalueren op het einde van hun stageperiode
⇒ We verzamelen altijd feedback van al onze leerlingen over de organisatie, het proces, de doelen en de resultaten van hun stage, en over de co-makership
⇒ Wij weten of en waarom werkgevers leerlingen van onze school stageplaatsen aanbieden

“Om een goede leeropbrengst van de stage te bereiken is een grondige kennis van de leermogelijkheden op de werkplek en van het minimale niveau van benodigde vaardigheden en competenties noodzakelijk. Onze school zorgt voor een zorgvuldige matching om bij te dragen aan goede resultaten door een proces van co-makership van praktijkleren.

⇒ We hebben kennis van het stage verlenende bedrijf zodat we zeker weten dat de juiste aanbieden.
⇒ We hebben kennis van het stage verlenende bedrijf zodat we weten dat de juiste leer opties aanwezig zijn en worden toegepast
⇒ Voorafgaande aan elke stageperiode informeren wij de werkplekbegeleider over de leerdoelen van de leerling.
⇒ Voorafgaande aan elke stageperiode worden de leerling en de mogelijke werkgever aan elkaar voorgesteld om te verzekeren dat er sprake is van een goede match.
⇒ We zorgen voor goede afspraken tussen de drie betrokken partijen afgestemd op de specifieke doelen van de betreffende stage.
⇒ Voorafgaand aan de stage gaan we na of er op de werkplek voldaan is aan de relevante wetgeving en of er aan de regels omtrent stages is voldaan (arbeidsomstandigheden, betalingen, gezondheid en veiligheid).

“Om praktijkleren goed aan te bieden als een co-makers proces zorgt de werkgever voor geschikte stafmedewerkers om het leerproces van de leerling te leiden, ondersteunen en controleren. De staf weet hoe hun taken en verantwoordelijkheden overeenkomen met deze van de opleiding.

⇒ De werkplekbegeleider benut de mogelijkheden op de werkplek om een gevarieerd aanbod van leer ervaringen aan te bieden.
⇒ De werkplekbegeleider zorgt voor een introductie voor de leerling.
⇒ De werkplekbegeleider weet hoe de leeropbrengsten worden geëvalueerd door onze school en begrijpt waarom dit op deze manier gebeurt.
⇒ De werkplekbegeleider weet hoe specifieke stage opdrachten overeenstemmen met de leerdoelen en met de omstandigheden op de werkplek.
⇒ De werkplekbegeleider beschikt over de gewenste vaardigheden en competenties om onze leerlingen te begeleiden.
⇒ De werkplekbegeleider rapporteert in een overeengekomen frequentie over de voortgang van de stage.

“Onze opleiding is zich bewust van de vereiste investering van de professionele scholing van onze leerlingen. Om hen te ondersteunen zorgen we voor transparantie over praktijkleerplekken en bieden wij hen steun”

⇒ In het geval er zich ernstige problemen voordoen tijdens de stage neemt de werkplekbegeleider tijdig contact op met onze school.
⇒ Wij gaan na of de verschillende rollen en verantwoordelijkheden goed zijn begrepen.
⇒ We bieden duidelijke en eenvoudige contact-mogelijkheden om vragen te stellen gedurende een stage.
⇒ Wij bieden trainingsfaciliteiten aan de werkplekbegeleiders over ons concept praktijkleren en de didactische benadering.
⇒ Wij evalueren de stage (inhoud, match en de resultaten) met de werkplekbegeleider en voeren desgewenst veranderingen door.
⇒ We checken periodiek of werkgever en school nog steeds dezelfde visie hebben op het praktijklerenTestframsteg - Du har besvarat 0 av 73 frågor
0%

Please publish modules in offcanvas position.